Đạo HighMark là những phương hướng, tầm vóc, hoài bão, những giá trị, bản tính, quy tắc ứng xử trên cơ sở các giá trị căn bản của con người và thế giới văn minh quy chuẩn cách hành xử trong các hoạt động của người HighMark. Những yếu tố cấu thành Đạo HighMark:

  1. HighMark Dream – Hoài bão HighMark
  2. HighMark Strategy (2014-2015) – Chiến lược HighMark
  3. HighMark Value –  Bản tính HighMark
  4. HighMark Familier – Người HighMark
  5. HighMark Rules – Quy tắc ứng xử HighMark
  6. HighMark Member – Hoạt động HighMark
Đạo HighMark (Philosophy)
Rate this post