Người HighMark

Người HighMark là nơi quy tụ những con người không phân biệt văn hóa, sắc tộc, vùng miền cùng tham gia vào tổ chức HighMark bằng các hình thức trực tiếp, gián tiếp và bao gồm cả những người yêu mến là thành viên danh dự đồng hành “Bạn của HighMark”. Người HighMark được thể hiện qua các đặc trưng về bản sắc văn hóa độc đáo bao gồm: Tinh thần, tư tưởng chủ đạo và những giá trị cốt lõi kiến tạo nên một“Đạo HighMark”

Tổ chức lãnh đạo HighMark là HighMark Family với “lãnh tụ tinh thần” là Family Manager khởi xướng và dẫn đạo. Nơi tiếng nói của từng cá nhân và tổ chức hòa quyện, cộng hưởng thành một tuyên ngôn của Người HighMark.

Các chương trình, hoạt động tiêu biểu tôn vinh con người và giá trị của Người HighMark:

Các chiến binh HighMark tiêu biểu:

Người HighMark
Rate this post