HighMark Joint Stock Company (gọi tắt là HighMark) hoạt động bao gồm 2 lĩnh vực (Thành viên được điều hành bởi HighMark): (1) Các thành viên cung cấp giải pháp; (2) Các tổ chức điều hành

HIGHMARK ORGANIZATION 

Các thành viên cung cấp giải pháp
1. HighMark IT (HighMark IT Service & Solution): Trung tâm giải pháp máy tính HighMark IT

2. HighMark Security (HighMark Security System): Nhà cung cấp giải pháp an ninh chuyên nghiệp

Các tổ chức điều hành
1. HighMark Family: Người HighMark
2. HighMark Fund (Fund For Dreams): Quỹ đầu tư HighMark

Hoạt động HighMark
Rate this post