Bản tính HighMark

Bản tính HighMark là những chuẩn văn hóa ứng xử, những giá trị tinh thần, những tư tưởng chủ đạo và giá trị cốt lõi sẽ quyết định sự sinh tử, vận mệnh của tổ chức HighMark.

03 Tinh thần HighMark:

Tư tưởng chủ đạo:

05 Giá trị cốt lõi

Những bản tính này sẽ là những nền tảng ứng xử và chỉ dẫn hành động:

Những bản tính đó sẽ hòa quyện lại thành bản sắc chủ đạo, văn hóa độc đáo của HighMark trước nguy cơ đồng hóa của môi trường kinh doanh và thời cuộc.

Bản tính HighMark
Rate this post